Bible212. Petr3

2. Petr

Pánův den1 Mi­lovaní, píšu vám už druhý do­pis. V obou jsem se vás snažil upo­mínat a burcovat vaši ryzí my­sl, 2 abys­te pa­ma­tova­li na to, co před­po­vědě­li svatí pro­ro­ci, a na to, co vám skrze vaše apošto­ly přikázal Pán a Spa­si­tel. 3 Pře­devším věz­te, že v po­sledních dnech při­jdou ne­horázní po­směvači ve­dení svý­mi vlastní­mi chout­ka­mi 4 a bu­dou ří­kat: „Co je s tím sli­bem o jeho přícho­du? Ot­cové už zemře­li a všech­no zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“ 5 Ta­koví si ne­ch­tějí uvědo­mit, že nebe a země kdy­si dávno vznik­ly Božím slovem z vody a skrze vo­du; 6 a tou vodou byl teh­dejší svět za­topen a zničen. 7 To­též slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den sou­du a záhu­by bezbožných li­dí. 8 Jednu věc si uvědom­te, mi­lovaní: u Pá­na je je­den den jako tisíc let a tisíc let jako je­den den. 9 Pán ne­o­tálí splnit svůj slib, jak si něk­teří mys­lí, ale pro­kazuje vám svou trpě­livost. Ne­chce to­tiž, aby někdo za­hynul, ale aby všich­ni doš­li k pokání. 10 Pánův den ovšem při­jde jako zloděj. Toho dne se ne­besa s racho­tem zřítí, živly se roz­pustí žárem a země se vše­mi svý­mi skutky bude od­hale­na. 11 Má-li být všech­no tak­to zničeno, jak svatě a zbožně tedy mu­sí­te žít vy, 12 kteří dych­tivě vy­hlíží­te příchod Božího dne! Ne­besa se teh­dy roz­plynou ohněm a živly se roz­taví žárem, 13 my ale vy­hlíží­me nové nebe a novou zemi – do­mov sprave­dlnosti. Chraňte se14 Nuže, mi­lovaní, vy­hlížej­te to všech­no a snaž­te se, aby vás Pán za­sti­hl v poko­ji, ne­po­sk­vrněné a bez­úhonné. 15 Trpě­livost naše­ho Pá­na chápej­te jako příleži­tost ke spáse. (Tak vám to také s moud­rostí, kte­rou do­stal, píše náš mi­lovaný bra­tr Pavel, 16 který tyto věci zmiňuje ve všech svých lis­tech. Něk­teré z nich jsou ne­s­na­dno sro­zu­mi­telné, a tak je ne­vědo­mí a ne­stálí li­dé k vlastní záhu­bě pře­kru­cují stejně jako ostatní Písma.) 17 Vy, mi­lovaní, to ví­te pře­dem, a tak se chraň­te. Nenech­te se strh­nout blu­dem těch zvrhlíků, ne­odpa­dej­te od své stá­losti. 18 Kéž stále ros­tete v mi­losti a po­znání naše­ho Pá­na a Spa­si­te­le Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen.

Bible212. Petr3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček