Bible212. Královská24

2. Královská

1 Za jeho dnů při­táhl babylon­ský král Nabukadne­zar a Jo­a­kim se stal jeho vazalem. Po třech letech se ale pro­ti ně­mu vzbouřil. 2 Hos­po­din však na něj po­sílal chal­dej­ské, ara­mej­ské, moáb­ské a amon­ské nájezdníky. Ty po­sílal na Ju­du, aby ho hu­bi­li, jak Hos­po­din Judu va­roval skrze své služebníky pro­roky. 3 Tyto věci se pak Ju­dovi oprav­du staly, jak Hos­po­din před­po­věděl. Vy­hnal je ze své blízkosti kvů­li všem hříchům, které Menaše na­pá­chal, 4 a kvů­li krvi ne­vinných, kte­rou pro­léval, až byl Je­ruzalém té krve plný. Hos­po­din už to ne­hod­lal pro­míjet. 5 Ostatní Jo­a­ki­movy skutky – co všech­no vy­ko­nal – o tom se, jak zná­mo, píše v Kro­nice jud­ských králů. 6 Jo­a­kim pak ule­hl ke svým ot­cům a místo něj se stal králem jeho syn Jo­a­kin. 7 Egyptský vlád­ce pak už nikdy ne­vy­táhl ze své země. Babylon­ský král to­tiž za­bral všech­no, co před­tím patři­lo vlád­ci Egyp­ta, od Egyptského po­toka až po ře­ku Eufrat. Joakin, král judský8 Jo­a­kin se stal králem v osmnácti letech a kraloval v Je­ruzalémě tři měsíce. Jeho matka se jmenova­la Ne­chuš­ta, dce­ra Elnáta­na z Je­ruzalé­ma. 9 Pá­chal, co je v Hos­po­di­nových očích zlé, přes­ně jako jeho otec. 10 V té době vy­táh­li na Je­ruzalém služebníci babylon­ského krále Nabukadne­za­ra a za­ča­li město ob­léhat. 11 Během ob­léhání do­razil k měs­tu i sa­motný babylon­ský král. 12 Jud­ský král Jo­a­kin se pak se svou matkou, svý­mi služebníky, svý­mi ve­li­te­li a svý­mi ko­morníky babylon­ské­mu krá­li vzdal. Babylonský král ho tedy v os­mém roce své vlá­dy za­jal. 13 Přes­ně jak ře­kl Hos­po­din, odne­sl si všech­ny pokla­dy Hos­po­di­nova chrá­mu i králov­ského paláce. Všech­ny zlaté předmě­ty, které dal zho­tovit iz­rael­ský král Šalo­moun v Hos­po­di­nově chrá­mu, Nabukadne­zar ose­kal. 14 Z ce­lého Je­ruzalé­ma od­vle­kl 10 000 vy­hnan­ců – všech­ny hodnostáře, všech­ny bo­jovníky a také všech­ny ře­me­s­lníky a kováře, takže ne­zůstal nikdo než ti nej­chudší z li­du. 15 Od­vle­kl Jo­a­ki­na do Babylo­nu spo­lu s královnou matkou, s jeho žena­mi, ko­morníky a s mo­cný­mi země. Ty všech­ny od­ve­dl z Je­ruzalé­ma do vy­hnan­ství v Babylo­nu. 16 Babylon­ský král od­ve­dl do za­jetí v Babylo­nu celkem 7 000 udatných bo­jovníků a k tomu 1 000 ře­me­s­lníků a kovářů, samé bo­je­s­chopné muže. 17 Namísto Jo­a­ki­na jmenoval králem jeho strýce Ma­taniáše, kterého přejmenoval na Cidkiáše. Cidkiáš, poslední král judský18 Cidkiáš se stal králem v jedn­a­dvaceti letech a kraloval v Je­ruzalémě je­denáct let. Jeho matka se jmenova­la Cha­mutal, dce­ra Je­re­miáše z Lib­ny. 19 Pá­chal, co je v Hos­po­di­nových očích zlé, přes­ně jako to dělal Jo­a­kim. 20 Hos­po­din se pro­to na Je­ruzalém a na Judu tak rozhněval, že je na­ko­nec vy­hnal ze své blízkosti. Cidkiáš se vzbouřil pro­ti babylon­ské­mu krá­li.

Bible212. Královská24

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček