Bible212. Královská1,1

2. Královská 1:1

Po Acha­bově smrti se Moáb vzbouřil pro­ti Iz­rae­li.


Verš v kontexte

1 Po Acha­bově smrti se Moáb vzbouřil pro­ti Iz­rae­li. 2 Achaziáš v Sa­maří pro­pa­dl mříží své střešní te­ra­sy a zranil se. Vy­s­lal po­s­ly a ře­kl jim: „Jdě­te se vy­ptat Baal-zeb­u­ba, božstva Ekro­nu, jest­li se z toho uzdravím.“ 3 Hos­po­dinův an­děl ale pro­mlu­vil k Eliášovi Tišbej­ské­mu: „Vstaň, vy­jdi po­s­lům sa­mařského krále na­pro­ti a řekni jim: ‚Copak už není Bůh v Iz­rae­li, že se jdete vy­ptávat Baal-zeb­u­ba, božstva Ekro­nu?

späť na 2. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Po­tom po smr­ti Achabovej sprotivil sa Moáb Iz­raelovi.

Evanjelický

1 Po Achábovej smr­ti od­padol Moáb od Iz­raela.

Ekumenický

1 Po Achábovej smr­ti sa vzbúril Moáb proti Iz­raelu.

Bible21

1 Po Acha­bově smrti se Moáb vzbouřil pro­ti Iz­rae­li.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček