Bible212. Královská1

2. Královská

Baal-zebub1 Po Acha­bově smrti se Moáb vzbouřil pro­ti Iz­rae­li. 2 Achaziáš v Sa­maří pro­pa­dl mříží své střešní te­ra­sy a zranil se. Vy­s­lal po­s­ly a ře­kl jim: „Jdě­te se vy­ptat Baal-zeb­u­ba, božstva Ekro­nu, jest­li se z toho uzdravím.“ 3 Hos­po­dinův an­děl ale pro­mlu­vil k Eliášovi Tišbej­ské­mu: „Vstaň, vy­jdi po­s­lům sa­mařského krále na­pro­ti a řekni jim: ‚Copak už není Bůh v Iz­rae­li, že se jdete vy­ptávat Baal-zeb­u­ba, božstva Ekro­nu? 4 Nuže, toto praví Hos­po­din: Nejenže ne­vstaneš z lože, na něž jsi ule­hl, ale zemřeš!‘ “ Pak Eliáš ode­šel. 5 Když se po­s­lové vrá­ti­li zpět, král se jich ptal: „Pro­č jste se vrátili?“ 6 „Vyšel nám na­pro­ti je­den muž,“ od­po­vědě­li, „a ře­kl nám: ‚Vrať­te se ke krá­li, který vás po­slal, a vy­řiď­te mu: Tak praví Hos­po­din: Copak už není Bůh v Iz­rae­li, že se ne­cháváš ptát Baal-zeb­u­ba, božstva Ekro­nu? Pro­to nejenže ne­vstaneš z lože, na něž jsi ule­hl, ale zemřeš!‘“ 7 „Jak vy­pa­dal ten muž, který vám s tě­mi slovy vy­šel naproti?“ ptal se král. 8 „Měl plášť z kožešiny,“ od­po­vědě­li, „a ko­lem boků kožený pás.“ „To je Eliáš Tišbejský!“ ře­kl král. 9 Po­slal tedy na něj ve­li­te­le s pa­desá­ti vo­jáky. Eliáš seděl na vr­cho­lu ho­ry, a tak ve­li­tel hned vy­le­zl za ním a přikázal mu: „­Boží muži, král praví: Se­stup dolů!“ 10 „Jest­li jsem Boží muž,“ od­po­věděl Eliáš ve­li­te­li, „tak ať z nebe se­stoupí oheň a po­hl­tí tě i těch tvých padesát.“ Vtom z nebe se­stou­pil oheň a po­hl­til ve­li­te­le i s jeho pa­desá­ti. 11 Král tedy na něj po­slal dalšího ve­li­te­le s pa­desá­ti vo­jáky. Ten za ním vy­le­zl a přikázal mu: „­Boží muži, tak praví král: Ihned sestup!“ 12 „Jest­li jsem Boží muž,“ od­po­věděl Eliáš, „tak ať z nebe se­stoupí oheň a po­hl­tí tě i těch tvých padesát.“ Vtom z nebe se­stou­pil Boží oheň a po­hl­til ve­li­te­le i s jeho pa­desá­ti. 13 Král tedy po­slal ještě třetího ve­li­te­le s pa­desá­ti muži. Když ale ten třetí ve­li­tel pa­desá­ti mužů vy­stou­pal k Eliášovi, padl před ním na ko­le­na a pro­sil ho: „­Boží muži, pro­sím ušetři život můj i těch­to tvých pa­desá­ti služebníků. 14 Hle, z nebe se­stou­pil oheň a po­hl­til oba první ve­li­te­le i s je­jich pa­desá­ti muži, můj život ale pro­sím ušetři!“ 15 Hos­po­dinův an­děl teh­dy pro­mlu­vil k Eliášovi: „Se­stup s ním, ne­boj se ho.“ A tak vstal a šel s ním ke krá­li. 16 Ře­kl mu: „Tak praví Hos­po­din: Copak už není Bůh v Iz­rae­li, aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale vy­s­lal po­s­ly, aby se vy­ptáva­li Baal-zeb­u­ba, božstva Ekro­nu. Pro­to nejenže ne­vstaneš z lože, na něž jsi ule­hl, ale zemřeš!“ 17 Achaziáš pak zemřel, jak Hos­po­din ře­kl skrze Eliáše. Neměl sy­na, a tak na jeho místě za­čal druhého roku jud­ského krále Je­ho­ra­ma, syna Jošafa­tova, kralovat Jo­ram. 18 O ostatních Achaziášových skutcích, které vy­ko­nal, se, jak zná­mo, píše v Kro­nice iz­rael­ských králů.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček