Bible212. Korintským9

2. Korintským

Bůh miluje štědré1 Je vlastně zby­tečné, abych vám psal o této službě svatým. 2 Znám pře­ce vaši ocho­tu, díky níž se mohu chlu­bit Ma­kedon­cům, že Ře­cko je připra­veno už od loňs­ka. Vaše hor­livost za­tím podní­ti­la mno­hé. 3 Po­sílám tedy zmíněné bra­t­ry, aby se ukázalo, že naše chlou­ba vá­mi ne­by­la v tom­to ohle­du prázdná, ale že jste připra­veni, jak jsem říkal. 4 Ne­rad bych, abychom se za tu chlou­bu mu­se­li stydět (o vás ani ne­mluvě), kdy­by se mnou přiš­li Ma­kedon­ci a zjisti­li, že nejste připra­veni. 5 Pro­to jsem po­važoval za nutné požádat tyto bra­t­ry, ať k vám jdou na­před a připraví ten­to váš dávno slíbený dar, aby se ukázalo, že jde právě o dar, a ne o něco vy­nu­ceného. 6 Říkám vám, že kdo skoupě roz­sévá, bude skoupě sklízet, ale kdo roz­sévá štědře, bude sklízet štědře. 7 Každý ať dává, jak se v srd­ci roz­ho­dl, ne s lítostí ane­bo z po­vinnosti. Vž­dyť Bůh mi­lu­je ochotného dárce. 8 Bůh je schopen roz­hojnit k vám veške­rou mi­lost, abys­te vž­dycky a ve všem mě­li veškerý do­sta­tek a moh­li se štědře účastnit každého dob­rého dí­la. 9 Je pře­ce psáno: „Rozdělil štědře, chudým dal, jeho sprave­dlnost navž­dy zůstává.“ 10 Ten, který dává zrno k roz­sévání i chléb k jídlu, opatří a roz­množí vaši setbu a dá do­zrát plodům vaší sprave­dlnosti. 11 Bu­dete obo­haceni v každém ohle­du k bez­výhradné štěd­rosti, která pak naším pro­střednictvím působí vděčnost Bo­hu. 12 Zpro­střed­kování této obě­ti to­tiž nejenže na­plňuje po­tře­by svatých, ale také roz­ho­jňuje vděčnost mno­ha li­dí Bo­hu. 13 Přesvědčeni upřím­ností této vaší po­mo­ci bu­dou oslavovat Boha za vaši jedno­my­s­lnou pod­danost Kri­stovu evange­liu a za vaše štědré sdílení s nimi i se vše­mi lid­mi. 14 Bu­dou se za vás mod­lit a toužit po vás pro tu ne­smírnou mi­lost, kte­rou vám Bůh dal. 15 Díky Bohu za jeho ne­po­psa­telný dar!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček