Bible212. Korintským5

2. Korintským

Nebeský domov1 Ví­me, že až ten po­zem­ský stan, v němž pře­bývá­me, bude stržen, má­me od Boha věčné sta­vení v ne­bi, příby­tek, jenž ne­byl vy­tvořen ruka­ma. 2 Pro­to, dokud jsme v tom­to stanu, sténá­me touhou ocitnout se už v našem ne­bes­kém příbytku – 3 až jej to­tiž ob­leče­me, ne­zůstane­me na­zí. 4 Dokud jsme v tom­to stanu, sténá­me tíhou, pro­tože ne­chce­me být svlečení, ale ob­lečení, aby to, co je smr­telné, bylo po­hl­ceno živo­tem. 5 Vž­dyť právě pro­to nás Bůh stvořil a dal nám Du­cha jako záru­ku! 6 Pro­to stále chová­me smělou důvě­ru, i když ví­me, že dokud jsme doma v tom­to těle, nejsme doma u Pá­na. 7 Ži­je­me to­tiž vírou, a ne vi­děním. 8 S touto smělou důvěrou rá­di své tělo opustí­me, abychom byli doma u Pá­na. 9 Ať už tedy zůstává­me doma ane­bo od­chází­me, jde nám o to, abychom se mu lí­bi­li. 10 Všich­ni pře­ce mu­sí­me stanout před Kri­stovým sou­dem, aby každý z nás do­stal odpla­tu za to, co v těle vy­ko­nal, ať už to bylo dob­ré ane­bo zlé. Vše je nové11 Ví­me, co je to bázeň před Hos­po­di­nem, a pro­to přivádí­me lidi k víře. Bohu je zřejmé, kdo jsme, a doufám, že je to zřejmé i vaše­mu svědo­mí. 12 Ne­chce­me se před vá­mi znovu chvá­lit, ale chce­me vám dát příleži­tost chlu­bit se ná­mi, abys­te mě­li co od­po­vědět těm, kdo se mo­hou pochlu­bit ze­vnějškem, ale ne srd­cem. 13 Jsme-li bez se­be, je to kvů­li Bo­hu; jsme-li roz­vážní, je to kvů­li vám. 14 Kri­stova lás­ka nás za­vazuje. Jsme to­tiž přesvědčeni, že je­den zemřel za všech­ny, a tak zemře­li všich­ni. 15 On zemřel za všech­ny, aby ti, kdo ži­jí, na­dále neži­li sami pro se­be, ale pro to­ho, který za ně zemřel a vstal z mrt­vých. 16 Od nynějška již pro­to niko­ho ne­po­su­zuje­me těles­ně. I na Krista jsme kdy­si mě­li těles­ný názor, teď už ho ale zná­me ji­nak. 17 Kdo je v Kri­stu, je nové stvoření. Staré po­mi­nulo – hle, je tu nové! 18 A to všech­no je z Bo­ha, který nás se se­bou smířil skrze Krista a po­věřil nás, abychom slouži­li to­muto smíření. 19 Bůh v Kri­stu uzavřel se svě­tem mír! Přestal li­dem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. 20 Pro­to tedy jako Kri­stovi velvy­s­lan­ci pro­sí­me na místě Kri­stově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiř­te se s Bo­hem. 21 On to­ho, který byl bez hří­chu, uči­nil hří­chem kvů­li nám, abychom se my v něm sta­li Boží sprave­dlností.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček