Bible212. Korintským4

2. Korintským

Poklad v hliněných nádobách1 Ta­ková je služ­ba, kte­rou jsme z Božího mi­lo­sr­den­ství při­ja­li, a pro­to se ne­vzdává­me. 2 Odmítá­me hanebné tajnůstkaření, vy­chyt­ralé prak­tiky a pře­kru­cování Božího slova. Místo toho jasně říká­me prav­du před Bo­hem a každý, kdo má svědo­mí, to může sám uznat. 3 Pokud je naše evange­li­um pro něko­ho za­halené, je to pro ty, kdo hynou. 4 Těm­to ne­věřícím za­s­lepil bůh to­ho­to svě­ta my­sl, aby jim ne­za­záři­lo svět­lo evange­lia slávy Kri­stovy, který je ob­razem Božím. 5 (Ne­hlásá­me pře­ce sami se­be, ale Ježíše Krista ja­kožto Pá­na, a pokud jde o nás, jsme vaši služebníci pro Ježíše.) 6 Ten­týž Bůh, který ře­kl: „Ať ze tmy za­září světlo!“ ten za­zářil v našich srd­cích, aby nás osví­til po­znáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista. 7 Ten­to poklad však má­me v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží, a ne z nás. 8 Ze všech stran za­kouší­me soužení, ale ne­bývá­me zdrceni; bývá­me bez­radní, ale ne zoufalí; 9 bývá­me pronásledováni, ale ne opuštěni; bývá­me sráženi, ale nejsme zničeni. 10 Stále na vlastním těle za­kouší­me Ježíšovu smrt, aby byl na našem těle zje­ven také Ježíšův život. 11 My živí jsme pro Ježíše stále vy­dáváni na smrt, aby byl na našem smr­telném těle zje­ven také Ježíšův život. 12 V nás tedy působí smrt, ale ve vás život. 13 Pro­tože však má­me stejného du­cha ví­ry, o níž se píše: „Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil,“ i my věří­me, a tak mluví­me. 14 Ví­me to­tiž, že Ten, který vzkřísil Pá­na Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a spo­lu s vá­mi nás přive­de před svou tvář. 15 To všech­no se děje pro vás, aby se mi­lost šíři­la ke stále dalším li­dem, a k Boží slávě tak rost­la i vděčnost. 16 Pro­to se ne­vzdává­me. Ačko­li to­tiž na­venek pod­léhá­me zkáze, uvni­tř se obnovuje­me den co den. 17 Toto naše le­houčké soužení trvá jen chvilku, ale vy­tváří nám s ničím ne­srovna­telné bře­meno slávy, jež po­trvá věčně. 18 Pro­to se ne­dívá­me na to, co je vi­dět, ale na to, co vi­dět není. Vše vi­di­telné je to­tiž dočasné, ale ne­vi­di­telné je věčné.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček