Bible212. Korintským3,6

2. Korintským 3:6

který nás uči­nil způso­bi­lý­mi služebníky Nové smlou­vy – ne li­te­ry, ale Du­cha. Li­te­ra to­tiž za­bíjí, ale Duch oživuje.


Verš v kontexte

5 Ne že jsme sami o sobě způso­bi­lí (tak abychom si moh­li něco mys­let sami o sobě), ale naše způso­bi­lost je z Bo­ha, 6 který nás uči­nil způso­bi­lý­mi služebníky Nové smlou­vy – ne li­te­ry, ale Du­cha. Li­te­ra to­tiž za­bíjí, ale Duch oživuje. 7 Li­te­ra tesaná do ka­mene mě­la svou slávu. Ta se zrači­la v Mo­jžíšově tváři, na niž synové Iz­rae­le kvů­li té po­míjející slávě ne­moh­li ani po­hlédnout. Jest­liže ta služ­ba byla tak slavná, ačko­li ve­dla ke smrti,

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 ktorý nás aj učinil do­statočných za služobníkov novej sm­luvy, nie litery, ale Ducha, lebo litera za­bíja, ale Duch oživuje.

Evanjelický

6 On nás uspôsobil, aby sme boli služob­ník­mi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera za­bíja, ale Duch oživuje.

Ekumenický

6 ktorý nás urobil schop­nými byť služob­ník­mi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha; lebo litera za­bíja, ale Duch oživuje.

Bible21

6 který nás uči­nil způso­bi­lý­mi služebníky Nové smlou­vy – ne li­te­ry, ale Du­cha. Li­te­ra to­tiž za­bíjí, ale Duch oživuje.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček