Bible211. Timoteovi6,2

1. Timoteovi 6:2

Mají-li za pá­ny věřící, ať je ja­kožto bra­t­ry ne­ctí o nic méně. Naopak, ať slouží tím lépe, ne­boť je­jich dob­rá práce při­ne­se uži­tek věřícím a milovaným. Těmto věcem vy­učuj a na nich trvej.


Verš v kontexte

1 Všich­ni, kdo nosí ot­ro­cké jho, ať pro­kazují svým pánům veške­rou úctu, aby Boží jméno a učení nemělo špatnou po­věst. 2 Mají-li za pá­ny věřící, ať je ja­kožto bra­t­ry ne­ctí o nic méně. Naopak, ať slouží tím lépe, ne­boť je­jich dob­rá práce při­ne­se uži­tek věřícím a milovaným. Těmto věcem vy­učuj a na nich trvej. 3 Učí-li někdo od­lišně a ne­sou­hlasí se zdravý­mi slovy naše­ho Pá­na Ježíše Krista a tím­to zbožným učením,

späť na 1. Timoteovi, 6

Príbuzné preklady Roháček

2 A tí, ktorí majú ver­ných pánov, nech si ich ne­zlahčujú pre­to, že sú bratia, ale nech im tým radšej slúžia, pre­tože ver­ní a milovaní sú tí, ktorí prijímajú to dob­ro­denie. To uč a na­pomínaj.

Evanjelický

2 tí však, čo majú veriacich za pánov, nech ich ne­znevažujú pre­to, lebo sú brat­mi, ale nech tým ochot­nejšie slúžia, pre­tože sú veriaci a milovaní (Boží), ktorí sú hor­liví v dob­ročin­nos­ti. Toto uč a pri­kazuj.

Ekumenický

2 Tí, čo majú veriacich pánov, nech ich ne­znevažujú pre­to, že sú brat­mi, ale nech im o to ochot­nejšie slúžia, lebo sú veriaci a milovaní a usilujú sa robiť dob­re.

Bible21

2 Mají-li za pá­ny věřící, ať je ja­kožto bra­t­ry ne­ctí o nic méně. Naopak, ať slouží tím lépe, ne­boť je­jich dob­rá práce při­ne­se uži­tek věřícím a milovaným. Těmto věcem vy­učuj a na nich trvej.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček