Bible211. Tesalonickým5

1. Tesalonickým

1 O ča­sech a dobách vám není po­tře­ba nic psát, bratři. 2 Sami dobře ví­te, že Pánův den při­jde jako zloděj v no­ci. 3 Až li­dé bu­dou ří­kat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhu­ba, jako když na těhotnou při­jdou bo­lesti, a ne­bu­de úniku. 4 Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. 5 Všich­ni jste li­dé svět­la, li­dé dne. Ne­pa­tří­me noci ani tmě! 6 Ne­spě­me tedy jako ostatní, ale bdě­me a buď­me stříz­liví. 7 Spáči spí v no­ci, v noci se opíjejí opil­ci. 8 My ale patří­me dni! Pro­to buď­me stříz­liví a ob­leč­me si pan­cíř ví­ry a lás­ky a přil­bu na­děje spa­sení. 9 Bůh pře­ce pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze naše­ho Pá­na Ježíše Krista, 10 který za nás zemřel, abychom – ať už bdí­me nebo spí­me – ži­li spo­lečně s ním. 11 Po­vzbu­zuj­te se tedy a po­si­lu­j­te se navzájem tak jako do­sud. Následujte dobro12 Pro­sí­me vás, bratři, měj­te uznání pro ty, kdo mezi vá­mi pracují, v Pánu se o vás sta­rají a na­po­mínají vás. 13 Za to, co dělají, si jich ne­smírně važ­te. Měj­te mezi se­bou pokoj. 14 Vy­zývá­me vás, bratři, na­po­mínej­te ne­u­kázněné, těš­te malo­my­s­lné, podpo­ruj­te slabé a se vše­mi měj­te trpě­livost. 15 Dej­te po­zor, ať nikdo ne­oplácí zlo zlem; radě­ji vž­dy násle­duj­te, co je dob­ré – jak pro vás, tak pro všech­ny. 16 Vž­dycky se ra­duj­te. 17 Ne­u­stále se mod­lete. 18 Za všech okolností buď­te vděční, ne­boť to je Boží vůle pro vás v Kri­stu Ježíši. 19 Du­cha ne­uhašuj­te. 20 Pro­ro­ctví­mi ne­po­hr­dej­te. 21 Všech­no pro­věřuj­te; dob­rého se drž­te, 22 zla v každé podobě se va­ruj­te. 23 Sám Bůh poko­je kéž vás cele po­světí a za­chová vaše­ho du­cha, duši i tělo zce­la bez úho­ny až do přícho­du naše­ho Pá­na Ježíše Krista. 24 Ten, který vás vo­lá, je věrný; on to udělá. 25 Bratři, mod­lete se za nás. 26 Pozdrav­te všech­ny sou­ro­zen­ce svatým po­libkem. 27 Za­přísahám vás v Pánu, abys­te ten­to do­pis ne­cha­li přečíst všem sou­ro­zen­cům. 28 Mi­lost naše­ho Pá­na Ježíše Krista s vá­mi.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček