Bible211. Tesalonickým4

1. Tesalonickým

Život, jaký se líbí Bohu1 Dále vás, bratři, pro­sí­me a vy­zývá­me v Pánu Ježíši, abys­te stále rost­li v tom, co jste od nás při­ja­li a co už dělá­te – žij­te tak, abys­te se lí­bi­li Bo­hu. 2 Ví­te pře­ce, jaká přikázání jsme vám dali od Pá­na Ježíše Krista. 3 Boží vůle je to­to: vaše po­svěcení. Vy­hýbej­te se smil­stvu. 4 Každý se nauč­te za­cházet se svým tělem v po­svěcení a úctě, 5 niko­li v žádo­stivé vášni jako po­hané, kteří ne­znají Bo­ha. 6 Nikdo ať v této věci ne­pře­kračuje meze a ne­pod­vádí svého bra­t­ra. Jak jsme vám už dříve zdůrazňova­li, Pán všech­ny ta­kové věci přísně trestá. 7 Bůh nás to­tiž ne­po­vo­lal k nečisto­tě, ale k po­svěcení. 8 Kdo to odmítá, ne­odmítá člověka, ale Bo­ha, který vám dává svého svatého Du­cha. 9 O bra­tr­ské lás­ce vám není po­tře­ba nic psát. Sami jste se to­tiž od Boha nauči­li mi­lovat jedni druhé, 10 jak to také pro­kazujete všem bra­trům po ce­lé Ma­kedo­nii. Pro­sí­me vás, abys­te v tom stále rost­li. 11 Snaž­te se žít pokojně, sta­rej­te se o své věci a pracuj­te vlastní­ma ruka­ma, jak jsme vám uloži­li. 12 Před tě­mi, kdo k vám ne­pa­tří, tak po­ve­dete po­ctivý život beze vše­ho ne­do­statku. Pánův den13 Ne­chce­me, bratři, abys­te ne­vědě­li o našich ze­s­nulých. Ne­mu­sí­te nad nimi truch­lit jako jiní, kteří ne­mají na­dě­ji. 14 Ježíš, jak věří­me, zemřel a vstal z mrt­vých; právě tak věří­me, že Bůh přive­de s Ježíšem k živo­tu i ty, kdo ze­s­nu­li v něm. 15 Má­me pro vás slovo od Pá­na: My, kdo se doži­je­me Pánova přícho­du, ne­pře­de­jde­me ty, kdo ze­s­nu­li. 16 Ozve se burcující po­vel, hlas ar­chan­dě­la a Boží polnice, sám Pán se­stoupí z nebe a teh­dy jako první vstanou mrt­ví v Kri­stu. 17 My živí bu­de­me spo­lu s nimi uchváceni do ob­lak vstříc Pánu; po­tom už bu­de­me s Pánem navž­dycky. 18 Po­vzbu­zuj­te se navzájem tě­mi­to slovy.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček