Bible211. Tesalonickým3

1. Tesalonickým

1 Když už jsme to od­loučení ne­moh­li déle snést, roz­hod­li jsme se zůstat v Athénách sami 2 a po­sla­li jsme Ti­mo­tea, naše­ho bra­t­ra a Božího spo­lu­pracovníka v Kri­stově evange­liu, aby vás upevnil a po­vzbu­dil ve vaší víře, 3 aby se nikdo z vás nene­chal tě­mi­to soužení­mi zviklat. Ví­te pře­ce, že je to náš úděl. 4 Ještě když jsme byli u vás, říka­li jsme vám pře­dem, že nás čeká soužení. To, jak sami ví­te, také přišlo. 5 Když jsem to tedy už ne­mohl snést, po­slal jsem k vám Ti­mo­tea, abych se do­zvěděl o vaší víře, zda vás snad ne­pokouší Pokuši­tel a zda naše úsi­lí ne­přišlo na­z­mar. 6 Teď se ale Ti­mo­te­us vrá­til s ra­dostnou zprávou o vaší víře a lás­ce. Vy­právěl nám, jak na nás pořád vzpo­míná­te v dob­rém a touží­te nás vi­dět stejně jako my vás. 7 Kdybys­te vědě­li, bratři, jak nás ve všem našem strádání a soužení vaše ví­ra po­vzbu­di­la! 8 Teď znovu ži­je­me, když pevně sto­jí­te v Pánu! 9 Jak má­me Bohu dost podě­kovat za všech­nu ra­dost, kte­rou z vás má­me před naším Bo­hem? 10 Dnem i no­cí se hor­livě mod­lí­me, abychom vás moh­li znovu navštívit a po­sí­lit vaši ví­ru, jakko­li bude po­tře­ba. 11 Kéž sám Bůh, náš Otec, i náš Pán Ježíš připraví naši ces­tu k vám. 12 Kéž Pán bo­hatě roz­hojní vaši lás­ku k sobě navzájem i ke všem li­dem stejně jako naši lás­ku k vám. 13 Kéž Bůh, náš Otec, po­sílí vaše srd­ce ve sva­tosti, abys­te před ním byli bez úho­ny až do přícho­du naše­ho Pá­na Ježíše se vše­mi jeho svatý­mi.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček