Bible211. Tesalonickým1

1. Tesalonickým

1 Pavel, Silvanus a Ti­mo­te­u­scírkvi Tesalo­nických v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost a pokoj vám. Stali jste se vzorem2 Ne­u­stále za vás všech­ny dě­kuje­me Bohu a vž­dycky vás zmiňuje­me ve svých mod­lit­bách. 3 Vzpo­míná­me před naším Bo­hem a Ot­cem na vaše skutky ví­ry, práci lás­ky a vy­trva­lost na­děje v našem Pánu Ježíši Kri­stu. 4 Ví­me, mi­lovaní bratři, že vás Bůh vy­vo­lil, 5 ne­boť naše evange­li­um k vám ne­přišlo jen ve slově, ale také v mo­ci, v Du­chu svatém a v plné jisto­tě. Sami ví­te, jak jsme u vás ži­li pro vás. 6 A vy jste následova­li náš i Pánův příklad; přes mno­há soužení jste při­ja­li Slovo s ra­dostí Du­cha svatého, 7 takže jste se sta­li vzo­rem pro všech­ny věřící v Ma­kedo­nii a Ře­cku. 8 Nejenže se od vás Pánovo slovo ro­ze­z­nělo po ce­lé Ma­kedo­nii a Ře­cku, ale všu­de se roz­nes­la také vaše ví­ra v Bo­ha, takže ne­mu­sí­me niko­mu nic ří­kat. 9 Všich­ni to­tiž sami vy­právějí, jak jsme k vám přiš­li a jak jste se ob­rá­ti­li od mo­del k Bo­hu, abys­te slouži­li Bohu živé­mu a pravé­mu 10 a očekáva­li z nebe jeho Sy­na, je­hož vzkřísil z mrt­vých – Ježíše, naše­ho Vy­svo­bo­di­te­le od na­d­cházejícího hněvu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček