Bible211. Petr3,15

1. Petr 3:15

Za­svěť­te svá srd­ce Pánu Kri­stu a buď­te připra­veni podat od­po­věď každé­mu, kdo se vás ze­ptá na důvod vaší na­děje.


Verš v kontexte

14 I kdybys­te však mě­li pro sprave­dlnost trpět, blaze vám. „Neměj­te strach z to­ho, čím vás straší, nenech­te se tím vylekat.“ 15 Za­svěť­te svá srd­ce Pánu Kri­stu a buď­te připra­veni podat od­po­věď každé­mu, kdo se vás ze­ptá na důvod vaší na­děje. 16 Vž­dy ovšem s vlídností a úctou a s dob­rým svědo­mím, aby se ti, kdo vás po­mlou­vají, za­stydě­li, že na­pa­da­li váš po­ctivý život v Kri­stu.

späť na 1. Petr, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 ale po­sväcuj­te Pána Boha vo svojich srd­ciach a buďte vždycky hotoví zod­povedať sa každému, kto žiada od vás počet o nádeji, ktorá je vo vás, s krot­kou tichosťou a bázňou

Evanjelický

15 ale Pána, Kris­ta, po­sväcuj­te v srd­ciach! Každému, kto by vás bral na zod­poved­nosť pre vašu nádej, buďte stále pri­pravení vy­dať počet,

Ekumenický

15 a Kris­tus, Pán, nech je svätý vo vašich srd­ciach. Buďte vždy pri­pravení dať od­poveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás,

Bible21

15 Za­svěť­te svá srd­ce Pánu Kri­stu a buď­te připra­veni podat od­po­věď každé­mu, kdo se vás ze­ptá na důvod vaší na­děje.

Bible211. Petr3,15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček