Bible211. Jan5

1. Jan

Víra přemáhá svět1 Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, se na­ro­dil z Bo­ha. Každý, kdo mi­lu­je to­ho, který zplo­dil, mi­lu­je i to­ho, který se z něj na­ro­dil. 2 To, že mi­lu­je­me Boží dě­ti, se po­zná pod­le to­ho, že mi­lu­je­me Boha a plní­me jeho přikázání. 3 Lás­ka k Bohu je v tom, abychom plni­li jeho přikázání – a jeho přikázání nejsou těžká. 4 Všech­no, co se na­ro­di­lo z Bo­ha, pře­ce přemáhá svět. A to je to vítěz­ství, které pře­moh­lo svět: naše ví­ra. 5 Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? 6 To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kri­stus – nejen skrze vo­du, ale skrze vodu a krev. Duch je ten, který to do­svědčuje, pro­tože Duch je prav­da. 7 Jsou tu tedy tři svěd­kové: 8 Duch, voda a krev – a ti tři jsou za­jedno. 9 Když při­jímá­me lid­ské svě­de­ctví, oč větší je svě­de­ctví Boží! A toto je svě­de­ctví, které Bůh vy­dal o svém Synu. 10 Kdo věří v Božího Sy­na, má svě­de­ctví sám v sobě. Kdo Bohu ne­věří, udělal z něj lháře, ne­boť ne­u­věřil svě­de­ctví, které Bůh vy­dal o svém Synu. 11 A to svě­de­ctví je to­to: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. 12 Kdo má Sy­na, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. 13 Tyto věci píšu vám, kteří věří­te ve jméno Božího Sy­na, abys­te vědě­li, že má­te věčný život. Epilog14 Toto je smělá důvě­ra, kte­rou k ně­mu má­me: Kdyko­li o něco pro­sí­me pod­le jeho vůle, slyší nás. 15 A když ví­me, že nás slyší, kdyko­li o něco pro­sí­me, pak ví­me, že to, oč jsme jej pro­si­li, do­stává­me. 16 Když někdo vi­dí svého bra­t­ra hřešit, ovšem hří­chem, který není k smrti, ať se mod­lí a Bůh mu dá život. To platí o těch, kdo ne­hřeší k smrti. Je ovšem i hřích k smrti a neříkám, aby se mod­lil za ta­kový. 17 Každá špatnost je hřích, ale ten hřích ne­mu­sí být k smrti. 18 Ví­me, že žádný, kdo se na­ro­dil z Bo­ha, ne­hřeší. Kdo se na­ro­dil z Bo­ha, opatruje se, aby se ho ten Zlý ne­do­týkal. 19 Ví­me, že my jsme z Bo­ha, ale ce­lý svět leží ve Zlu. 20 A ví­me, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Bo­ha, a tak jsme v něm, to­tiž v jeho Synu Ježíši Kri­stu. On je ten pravý Bůh a věčný život. 21 Vy­va­ruj­te se mo­del, drazí!

Bible211. Jan5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček