Bible211. Jan1

1. Jan

Prolog1 Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme pozorovali, čeho jsme se vlastní­ma ruka­ma do­týka­li – o Slovu živo­ta: 2 Ten život byl zje­ven, my jsme jej vi­dě­li a svědčí­me o něm. Zvěs­tuje­me vám věčný život, který byl u Otce a byl nám zje­ven. 3 Zvěs­tuje­me vám, co jsme vi­dě­li a slyše­li, abys­te i vy mě­li spo­lu s ná­mi podíl na spo­lečen­ství, které má­me s Ot­cem a s jeho Synem Ježíšem Kri­stem. 4 Toto píše­me, aby naše ra­dost byla doko­nalá. Bůh je světlo5 Toto je po­sel­ství, které jsme slyše­li od něj a které vám předává­me: Bůh je svět­lo a není v něm žádná tma. 6 Říká­me-li, že s ním má­me spo­lečen­ství, a při­tom ži­je­me ve tmě, lže­me a neži­je­me v prav­dě. 7 Ži­je­me-li však ve svět­le, jako je on ve svět­le, má­me spo­lečen­ství mezi se­bou a krev Ježíše, jeho Sy­na, nás očišťuje od každého hří­chu. 8 Říká­me-li, že žádný hřích nemá­me, kla­me­me sami sebe a není v nás prav­da. 9 Když ale své hří­chy vy­znává­me, Bůh je věrný a sprave­dlivý – odpustí nám naše hří­chy a očis­tí nás od každé ne­pravosti. 10 Říká­me-li, že jsme ne­hřeši­li, dělá­me z něj lháře a jeho slovo v nás není.

Bible211. Jan1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček