RoháčekMatúš5,14

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Matúš 5:14

Evanjelium podľa Matúša

Vy ste svet­lom sveta. Mes­to, ležiace hore na vr­chu, ne­môže sa ukryť.


Verš v kontexte

13 Vy ste soľou zeme; keby soľ zt­ratila svoju slaň, čím sa osolí? Na nič viacej sa nehodí, len aby bola von vy­hodená a pošliapaná od ľudí. 14 Vy ste svet­lom sveta. Mes­to, ležiace hore na vr­chu, ne­môže sa ukryť. 15 Ani nezapaľujú sviece nato, aby ju po­stavili pod nádobu, ale na sviet­nik, a svieti všet­kým, ktorí sú v dome.

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

14 Vy ste svet­lom sveta. Mes­to, ležiace hore na vr­chu, ne­môže sa ukryť.

Evanjelický

14 Vy ste svet­lo sveta. Mes­to, ktoré leží na vr­chu, ne­môže byť skryté.

Ekumenický

14 Vy ste svet­lo sveta. Mes­to, ktoré leží na vr­chu, sa nedá ukryť.

Bible21

14 Vy jste svět­lo svě­ta. Město ležící na hoře nemůže být skryto.